İHALE İLANI

16.05.2024

İHALE İLANI

 

1-İl Müdürlüğümüzün tasarrufunda olan Kırklareli Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi, İstasyon Caddesi adresinde Kırklareli Atatürk Spor Salonu ön kısmında bulunan 1.334,38 m² taşınmaz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve yönetmelikte bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri gereğince 1(bir) yıllığına çay bahçesi ve kafeterya olarak  kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

Söz konusu taşınmaz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 34. maddesi ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 46. maddeleri gereğince “Açık Teklif Usulü” (Arttırma) ile ihaleye çıkarılmak suretiyle kiraya verilecektir. Kira Süresi bir (1) yıldır.

2- İhale  27 Mayıs 2024 tarihinde, Pazartesi günü saat 14.30’da Kırklareli Atatürk Stadyumu Protokol Tribünü alt kısmında yer alan toplantı odasında yapılacaktır.

3- 1.334,38 m² olan taşınmazın yıllık muhammen kira bedeli 2.250.000,00 TL. (İkiMilyonİkiYüzElliBinTürkLirası) olup, ihaleye esas % 30 (YüzdeOtuz) geçici teminat 675.000,00 TL (AltıYüzYetmişBeşBinTürkLirası)’dır. Geçici teminat nakit yatırıldığı takdirde İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi nezdindeki TR 11 0001 0001 0488 2596 0550 09 Iban numaralı hesabına yatırılacaktır.

4- İhale bedeli üzerine % 20 KDV, % 5 Spor Payı, % 6 Kati Teminat ve Damga Vergisi ilave edilecektir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler.

a-) Tebligat için adres beyanı,

b-) Geçici teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici Teminatın bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.)

c-) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (e- Devletten alınabilir)

d-) Tüzel kişilerde teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi(aslı ya da noter tasdikli sureti)

e- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

f-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 4734 ile 2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

g-) Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname (Noterden)

h-) Gerçek kişilerde adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir.)

ı-) İhale dokümanı alındığına ilişkin dekont.

i-) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 4734 ile 2886 sayılı kanunlara göre taahhüt altına girdiği iş ile ilgili idaremize borcu olmadığına dair Müdürlüğümüzden alınmış yazı.

j-) Kimlik belgesi fotokopisi

k-) Vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belge

6- İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler servisinde görülebilir ancak ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 1.000,00 TL. (BinTürkLirası) dır. Yukarıda belirtilen hesaba yatırılacaktır.

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.